Pro lékařské praxe nabízíme tyto služby

Převádíme praxi na s.r.o.

Veškeré možnosti převodu lékařské praxe na s.r.o. bezpečné pro kupujícího i prodávajícího

Vyhledáme vhodné zájemce o lékařskou praxi i ordinace ke koupi

Kombinujeme nabídku i poptávku prodeje lékařské praxe. Máme k dispozici bohatou nabídkou zájemců o lékařskou praxi, kteří jsou připraveni k okamžitému jednání v nejrůznějších oborech. Zároveň máme i informace o lékařích se zájmem praxi prodat. Disponujeme tak skvělými příležitostmi pro všechny lékařské společnosti se zájmem o rozšíření své působnosti zdravotních služeb.

Prodáváme lékařské praxe s.r.o. / F.O.

Tato služba zahrnuje kompletní nabídku administrativních záležitostí i postupů vedoucí k uzavření prodeje lékařské praxe. V této službě se pak nachází právní i notářské služby společně s provedením změn Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb na Krajském úřadu nebo Magistrátu. K tomu samozřejmě náleží i výpomoc s převedením smluv se zdravotními pojišťovnami na kupujícího.

Pomůžeme vám získat akreditaci školitele

Jakmile lékař získá akreditaci, ihned má možnost a oprávnění poskytovat služby v podobě vzdělávacích programů, které slouží jako doplněk k odborné praxi nebo certifikovanému kurzu. Dokážeme za svého klienta vyřídit veškerou administrativu.

Zisk rezidenčního místa

Rezidenční místa jsou přidělovány pod taktovkou ministerstva zdravotnictví. Podejte si skrze náš dohled žádost o akreditaci pro následující rok.

Založíme lékařům s.r.o.

Nejvyužívanější variantou pro převedení lékařské praxe z fyzické osoby vede přes využití právnického zázemí společnosti s ručením omezeným. Dokážeme pro lékaře vytvořit s.r.o. zcela novou, a to se nejedná o ready made. Díky této strategii získá lékař jistotu čisté historie společnosti. Veškerá komunikace probíhá za pomocí virtuálních technologií, takže je celá operace vyřízena velice rychle tou nejpohodlnější cestou. Nemusíte se obávat žádných pozdějších nepříjemností. O své klienty se staráme ještě 12 měsíců po uskutečnění převodu.

Získejte Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb

Jakmile vám vytvoříme s.r.o. Ihned na to dáme dohromady všechny důležité informace a pošleme je na Krajský úřad. Ty na základě těchto získaných informací udělí Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb. Lékař, který se v této operaci snaží bruslit svépomocí narazí na ohromné množství papírování. Právě z těchto důvodů je nejlepší přenechat administrativní záležitosti na odborné společnosti. Máme víceleté zkušenosti s celou problematikou a umíme poskytovat služby s kladným vyjednáním v krátkém časovém horizontu.

Pomůžeme vám s převáděním smluv ze zdravotní pojišťovnou na novou společnost

Na samotný závěr vám pomůžeme převést smlouvy se zdravotními pojišťovnami mezi lékařem a nově vzniklou společností s ručením omezeným. Díky využití našich služeb minimalizujete administrativní zatížení, které vás dokáže obrat o spoustu drahocenného času. Pouze si od vás vypůjčíme několik smluv a následně jen očekávejte příchod nových a připravených k podpisu. Vše je dáno našimi zkušenostmi a schopnostmi mluvit s pojišťovnami tak, jak je skutečně potřeba.

Lékařská praxe k prodeji

Podívejme se na dva nejčastější způsoby prodeje lékařské praxe. Na jedné straně se může prodat obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo prodat praxe mezi fyzickými osobami.

Tento informativně založený článek slouží všem, co mají zájem prodat praxi a chtějí se v kostce dozvědět o všech náležitostech bez hlubšího průzkumu daňových a právních věcí.

Prodáváme obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným

Tento proces má navíc ještě dvě rozdílné fáze. Buď se může jednat o převod praxe doposud provozované lékařem jako fyzickou osobou nebo se jedná o prodej obchodního dílu takovému zájemci, který má vyřízené všechny administrativní náležitosti.

Z čeho se prodej praxe na společnost s ručením omezeným skládá?

  • Ze všeho nejdříve je nutné založit společnost. Dá se využít i dražšího způsobu v podobě založení ready made společnosti. Dávejte si záležet při vlastní volbě sídla společnosti. To si lze vybrat na jakékoliv adrese v rámci celé České republiky. Nejčastěji se lékaři rozhodují pro adresu svého osobního bydlení. To se dělá v případě, kdy lékař plánuje praxi prodat nebo přenechat v rodině nebo jí neplánuje prodat vůbec. Pak lze sídlo firmy označit jako ordinaci. Tento způsob využívají naopak takový lékaři, co svou praxi v budoucnu prodat plánují. Pokud ordinace sídlí v objektu vlastněném obcí, státem- velkou korporací, může se celá operace prodeje nepříjemně prodloužit.

  • Následuje schválení provozního řádu KHS, kde je nutné s provozovatelem praxe (vámi) vytvořit celistvý provozní řád korespondující se současnou legislativou a hygienickými požadavky.

  • Po vyřízení provozního řádu je nutné získat oprávnění pro poskytování zdravotních služeb přímo od Krajského úřadu, kde dokážeme vyřídit všechny formuláře, potřebné doklady a shromáždíme veškeré informace potřebné k podání žádosti na Hlavní magistrát Prahy. Zároveň nezapomeneme podat ucelenou žádost o zápis poskytování zdravotních služeb.

  • Na samotný závěr převedeme smluvní vztahy u všech stávajících smluvních zdravotních pojišťoven. Veškeré kroky zaberou zhruba 4 až 5 měsíců.

Prodáváme obchodní podíl ve společnosti s.r.o.

  • Tento proces je opětovně poskládán z několika na sobě závislých kroků. Na samotném počátku se sepisuje smlouva o prodeji podílu a vyhotovují se všechny potřebné notářské listiny s následným vložením do Obchodního rejstříku. Všechny tyto postupy se provádějí za přísného dohledu našeho zkušeného notáře. V případě potřeby nezapomínáme na sepsání smlouvy o převodu movitého majetku.

  • K tom náleží i provedení veškerých změn v Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb.

  • Oznamujeme změny důležité pro zdravotní pojišťovny.

  • Služby v rámci účetních záležitostí, mimořádných uzávěrek i změn pracovních smluv a ohlášení na finančních a dalších úřadech poskytuje účetní firma prodávajícího nebo kupujícího. Dokážeme však v případě potřeby fundovaně poradit. Tyto body jsou velice rychlé a vždy záleží na rychlosti domluvy mezi oběma stranami.

Jak probíhá prodej praxe mezi fyzickými osobami

Od 1.5. Roku 2015 není nutné se podrobovat výběrového řízení na Krajském úřadě. Z pohledu administrativní je celý proces o mnoho složitější. Cena za prodej praxe formou fyzické osoby je i tedy celkově o několik procent dražší. Obsahuje kromě právního zajištění i další potřebnou administrativu jako je provedení veškerých změn u KHS nebo získání Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb a vyhotovení všech potřebných smluv pro zdravotní pojišťovny.

Rezidenční místa

Ministerstvo zdravotnictví v souladu se zněním § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, uveřejnila úplný seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa.

Rozhodnutí v písemné podobě v platném znění o rozpočtových pravidlech bude vydáno dodatečně po závěrečném vypsání výběrového řízení na rezidenta a po vypracování studijního a finančního plánu. Dále v soladu § 21ab odst. 5 věta druhá zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a také farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), a v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně určitých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán.

Z toho vzešlo přidělení dotací ze státního rozpočtu pro rezidenční místa pro rok 2017.

Toto rozhodnutí se pak vztahuje výhradně na úspěšné žadatele, kteří jsou uvedeni v příloze tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., kteří žádali o dotaci na rezidenční místo v Programu č. 2.

Zdůvodnění

Do data 15.03. 2017 byly podány veškeré žádosti o dotaci na rezidenční místa pro rok 2017 s zachovanou metodikou úspěšně vedeného procesu vydanou ministerstvem. Na základě této přednastavené metodiky rozhodlo ministerstvo tak, jak je následně uvedeno ve znění výroku tohoto rozhodnutí.

Jaké je poučení

Samozřejmě, že se proti tomuto výroku nelze odvolat ani podat rozklad dle ustanovení rozpočtových pravidel, jelikož na dotaci ani na finanční výpomoc není žádný právní nárok. Na rozpočtová pravidla se dle § 14 odst. 5 nevztahují žádná obecné předpisy o správním řízení, čímž zaniká možnost soudního přezkoumání.

Neúspěšní žadatelé mohou využít náhradního řešení své situace, podat žádost o Dotaci v programu číslo 1.

Jaké jsou podmínky pro žádost rezidenčního místa pro rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2017 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ